شرکت های مادر تخصصی

گروه تخصصی رضا شهبا به عنوان مشاور و تحت پوشش شرکتهای معظم

World Financial Group -  World System Builder - HIFE | Heartland Institute of Financial Education   به ارایه برنامه ها ، خدمات و راهکارهای مناسب و موفق مالی می پردازد .