شرکت های مادر تخصصی

گروه تخصصی رضا شهبا به عنوان مشاور و تحت پوشش شرکتهای معظم

World Financial Group -  World System Builder - HIFE | Heartland Institute of Financial Education   به ارایه برنامه ها ، خدمات و راهکارهای مناسب و موفق مالی می پردازد .

#512 - 3100 Steeles Ave. West, Vaughan ON L4K 3R1

Phone: (905) 597-7123,Cell: (416) 875 6745

Fax: (905) 597-7124

Design By: Glorist.ca 

11001861_10155186004860307_4510908770152