فعالیت ها

کمک به والدین برای دستیابی به متخصصین فرهیخته و خبره برای هدایت مسیر آموزش و آینده شغلی فرزندان

-----------------------------------------

کمک به والدین برای ایجاد یک رابطه هدفمند و علمی با فرزندان جهت دستیابی به آینده ای مطمین و مناسب برای فرزندان

-----------------------------------------

کمک به والدین برای درک درست و صحیح از شرایط و پیش نیازهای تحصیلی و شغلی فرزندانشان

-----------------------------------------

کمک به فرزندان برای کشف استعدادها و توانایی های فردی شان با همکاری والدین

-----------------------------------------

هدایت فرزندان با همکاری تنگاتنگ والدین از طریق دستورالعمل های تجربه شده و علمی تخصصی برای انتخاب رشته تحصیلی، محل تحصیل، هزینه های تحصیل، شغل مرتبط با علاقه و تحصیل فرزندان و درآمد شغلی و معرفی منابع مالی قابل تحصیل در صورت کسب شرایط

-----------------------------------------

کمک به فرزندان و والدین برای دسترسی به منابع بروز و حقیقی ابزارهای تعیین استعداد، شغل، محل تحصیل، محل کار، سطح درآمد و منابع آماری بروز شده مالی

-----------------------------------------

کمک به فرزندان برای کسب مهارت در تدوین مقالات علمی و درسی

-----------------------------------------

کمک به فرزندان برای کسب مهارت در تهیه درخواستهای ورود به مراکز علمی ، کالج ها و دانشگاه ها

-----------------------------------------

کمک به فرزندان برای کسب مهارت در تهیه درخواست های کار و گزارش سوابق کار و تحصیل و مهارت

-----------------------------------------

کمک به والدین برای داشتن اطلاعات اساسی و پایه در رابطه با مفاهیم اقتصاد فرد و خانواده و خدمات مالی حوزه زندگی و آینده شغلی و بازنشستگی

-----------------------------------------

کمک به والدین برای تنظیم گزارش دارایی ها و برنامه های مورد نیاز فرد و خانواده برای دسترسی به منابع مالی موجود مورد مصرف برای تحصیلات فرزندان

-----------------------------------------

کمک به والدین برای کسب آموزشهای مقدماتی و پیشرفته در خصوص اقتصاد فرد و خانواده و خدمات مالی موجود

-----------------------------------------

و ارایه ده ها راهکار مختلف و علمی و قانونی برای داشتن آینده ای بهتر